ข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V59_154 กัญญา ทรัพย์พล คุณภาพการให้บริการของงานบริหารการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2559
V59_155 นางสาวชวนพิศ ผ่องศิริ การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2559
V59_156 นายนรา เพชรัตน์ คุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามทัศนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 3
2559
V59_157 นางสาวเบญจวรรณ ใจดี ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2559
V59_158 นายประยูร อนันต๊ะ การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2559
V59_159 นายพงษ์วินิส สุขเผือก การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2559
V59_160 นายพงษ์วิวัฒน์ พานแก้ว ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี
2559
V59_161 นางสาวพิมลรัชต์ กำเนิด การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2559
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
v59_37 ???????????????? ??????????????????????????? การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_38 ??????????????????????????? ???????????? สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_39 ????????????????? ????????????????????? การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_40 ??????????????? ???????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_41 ????????????????????? ????????????????????? การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนโสตศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2558
v59_42 ??????????????? ??????????????????????? สภาพแวดล้อมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2558
v59_43 ?????????????????? ????????????????? การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_44 ??????????????? ??????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_45 ?????????????????? ????????????????????????????????? การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_47 ???????????????????????? ????????????????????????????? การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา กรณีเฉพาะเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_48 ???????????????????????? ???????????????????????? พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_49 ???????????????????????? ??????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_50 ??????????? ????????????????????? การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_51 ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_52 ??????????????? ???????????????????????? รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
2558
v59_53 ????????????????? ???????????????????? การเปรียบเทียบความคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
2558
v59_54 ????????????????????? ???????????????????????? การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชในวงศ์ลั่นทมบางชนิด
2558
v59_55 ?????????????????? ???????????????????????????????????? การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2558
v59_56 ??????????????? ????????????????? การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_58 ?????????????????? ????????????????????? การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกมะเกลือเลือดเป็นตัวดูดกลืนแสง
2558
v59_59 ?????????????????? ????????????????? การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่สกัดจากผลเต่าร้างเป็นตัวดูดกลืนแสง
2558
v59_60 ???????????????????????? ???????????? ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
2558
v59_61 ???????????????????? ??????????????????????? การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2558
v59_62 ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_63 ???????????????????? ????????????????????????? รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2558
v59_64 ???????????? ????????????????? การพัฒนารูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
2558
v59_66 ??????????????? ???????????????????????? ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากมะสัง
2558
v59_67 ??????????????????????????? ????????????????????????????????? การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล 1 โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นฐานโรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_68 ???????????? ?????????????? การประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Modelสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_69 ?????????????????? ?????????????????? การวิจัยและพัฒนาแบบวัดพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย ของกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนกีฬา
2558
v59_70 ???????????????????????? ???????????????????? การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
2558
v59_71 ???????????????????? ?????????????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2558
v59_72 ????????????????????? ???????????? บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_73 ??????????????????????????? ??????????????????????????? การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_74 ??????????????????????????? ???????????????????????????????????? สภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2558
v59_75 ?????????????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_76 ????????????????????? ??????????????????????????? การบริหารความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_77 ?????????????????? ????????????????????? ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดและวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเอกรูป
2558
v59_78 ?????????????????????????????????? ???????????????????????? ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณี บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_79 ?????????????????? ?????????????????? การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี: การวิเคราะห์การอยู่รอด และการวิเคราะห์เส้นทาง
2558
v59_81 ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_82 ????????????????? ???????????????????????????????? การเปรียบเทียบค่าความเชื่อถือของแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทที่มีมาตราต่างกันระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2558
v59_83 ??????????????? ????????????????????????????????????????????? ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากสะค้านและสะค้านแดง
2558
v59_85 ??????????????? ????????????????????? ประสิทธิภาพของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลแบบแบ่งกลุ่มความสามารถของผู้สอบและวิธีอันซายแมนเทล-แฮนส์เซล ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป
2558
v59_86 ???????????? ?????????????????? การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
2558
v59_87 Alipio S. Lerazan jr. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
2558
v59_88 ?????????????? ??????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2558
v59_89 ???????????????????????? ??????????????????????? สภาพการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_90 ?????????????????? ???????????????????? การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_91 ???????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_92 ????????? ?????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_93 ????????????????? ??????????????????????? การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2558
v59_94 ??????????????????????????????????????? ???????????????????????? การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_95 ???????????? ???????????????????????? พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_96 ???????????????????? ??????????????? การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_97 ????????????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_98 ????????????????????????????????? ???????????????? การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_99 ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2558
v59_100 ?????????????????? ???????????????????????? แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_101 ???????????????????? ????????????????????? การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการบริหารสถานศึกษาของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2558
v59_102 ????????????????????? ???????????? ความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางที่เน้นอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_103 ?????????????????? ??????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_104 ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2558
v59_105 ???????????????????????? ??????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_106 ?????????????????????????? ?????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_107 ??????????????? ???????????????????????? การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_108 ???????????????????????? ????????????????????????????????? การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_110 ??????????????? ??????????????????????? พฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน: ศึกษากรณีตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_111 ??????????????? ???????????????????????? การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
2558
v59_113 ??????????????? ???????????????????????? การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_114 ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_115 ??????????????? ???????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมบรรยากาศองค์กรตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_116 ???????????? ???????????????????????? การรับรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2558
v59_117 ???????????????????????? ???????????????????????? การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_118 ??????????????? ???????????????????????? ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2558
v59_119 ??????????????? ????????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_120 ???????????????????????? ???????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_121 ????????????????????????? ???????????????????????????????? ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_122 ???????????????????? ????????????????????????????? การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไวน์กระเจี๊ยบบ้านสะเน่พ่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
2558
v59_123 ?????????????????? ????????????????????????????? การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558
v59_124 ?????????????????? ????????????????????????????????? การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ที่สร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน ลิเคอร์ และออสกูด
2558
v59_125 ??????????????? ???????????????????????? การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2558
v59_126 ????????????????????? ????????????????????????????????? การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดของข้อสอบเรียงความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจำนวนข้อสอบและจำนวนผู้ตรวจต่างกัน
2558
v59_127 ???????????????????????? ????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_129 ????????????????????? ?????????????????????????? การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงจากดินรอบรากข้าวไร่ที่ปลูกในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_131 ?????????????????????????????? ???????????????????????? การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรำตง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_132 ???????????????? ????????????????????????????????? การเปรียบเทียบค่าความน่าเชื่อถือของผลการวัดของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบของคำตอบต่างกัน : ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2558
v59_133 ???????????????????????? ??????????????? การประเมินความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
2558
v59_134 ????????????????????????????? ???????????????????????????????? การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_135 ??????????????? ???????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_136 ?????????????????? ?????????????????? การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2558
v59_137 ?????????????? ?????????????????????????????? การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
2558
v59_138 ???????????? ??????????????????????? การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_139 ???????????????????? ??????????????????? การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทฯ ( SAPAE) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558
v59_140 ??????????????? ???????????? การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_142 ??????????????? ???????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
2558
v59_143 ?????????????????????????????? ???????????????????????? การศึกษาการประเมินเชิงวินิจฉัยโดยการประยุกต์ใช้โมเดลลำดับขั้นของคุณลักษณะและการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
2558
v59_146 ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_147 ?????????????????????????????? ???????????? สมรรถภาพการนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
2558
v59_148 ????????????????? ??????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_149 ????????? ???????????? แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_150 ?????????????????????????????? ?????????????????? ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี ในอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_151 ???????????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_152 ????????????????????? ???????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2558
v59_153 ?????????????????? ?????????????????????????????? รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2558
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
v59_1 YE YUAN การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2557
v59_2 ?????????????????? ????????????????? การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
2557
v59_3 ??????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
2557
v59_4 ??????????????? ????????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2557
v59_5 ??????????????????????? ?????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_6 ????????????????????? ???????????????????????? การประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2557
v59_7 ????????????????????? ???????????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_8 ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? รูปแบบกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2557
v59_9 ?????????????????? ????????????????????????????? การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_12 ????????????????????? ???????????????????????????????? การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิด BALANCED SCORECARD (BSC)
2557
v59_15 ?????????????????? ????????????????????? พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2557
v59_16 ??????????????? ???????????????????? คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_17 ????????????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2557
v59_18 ??????????????? ????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_19 ??????????????? ???????????????????????? การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
2557
v59_20 ??????????????? ??????????????????? คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_21 ??????????????? ????????????????????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_22 ???????????? ????????????????????????????? สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_23 ?????????????????? ??????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกับความผูกพันต่อองค์กรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_24 ??????????????? ??????????????????????????? การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_25 ??????????????? ????????????????????? บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_26 ??????????????????????????? ???????????????????????? ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_27 ??????????????????????? ???????????? การวิเคราะห์ความอยู่รอด : การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_28 ?????????????? ??????????????????????????? การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: ศึกษากรณี ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_29 ?????????????????????????? ???????????????????????????? คุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_30 ??????????????? ???????????????????????? การบริหารงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2557
v59_31 ???????????? ?????????????????????????????????????? การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2557
v59_32 ?????????????????? ????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_33 ?????????????????? ????????????????????? การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
2557
v59_34 ??????????????? ??????????????????????????? พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_35 ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_36 ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
2557
v59_46 ???????????? ????????????????? ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_80 ??????????????????????????? ????????????????????? การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_84 ??????????????? ???????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_109 ???????????????????????????????? ???????????????????????? การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขากรวด จ. กาญจนบุรี
2557
v59_128 ????????????????????? ??????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
2557
v59_141 ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวินัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2557
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V58_2 ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรม การสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
2556
V58_1 ?????????????????? ??????????????????????????? การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2556
V58_4 ????????????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_6 ?????????????????? ?????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2556
V58_8 ?????????????? ???????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบริหาร งานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_10 ???????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_11 ????????????????????? ??????????????? การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2556
V58_12 LIU SILIN ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_13 ?????????????????? ???????????????????????? การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาจัดขยะมูลฝอย: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_14 ???????????? ??????????????????????????????????????? การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2556
V58_15 ??????????????? ????????????????????? การศึกษาปริมาณตะกั่ว สังกะสีและแคดเมียม ในผักสวนครัวและดินเพาะปลูก ในหมู่บ้านคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_16 ?????????????????? ??????????????????????????? ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_17 ?????????????? ?????????????????????? ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2556
V58_18 ??????????????? ?????????????? ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2556
V58_19 ?????????????????? ???????????????????? ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_20 ??????????????? ?????????????????? ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_21 LU RUILIN ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_22 ??????????????????? ???????????????????????? การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_23 ??????????????????????????? ????????????????????????????????? ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2556
V58_24 ??????????????????????????? ????????????????????????????? สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2556
V58_25 ???????????? ????????????????????? การใช้อำนาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_26 ????????????????????? ????????????????? การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_27 ?????????????????? ????????????????????????????? บทบาทผู้บริหารในการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
2556
V58_28 ????????????????????? ??????????????????????? การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_31 ??????????????? ???????????????????????? สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_32 ?????????????? ????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_33 ??????????????????????? ????????????????????? สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
2556
V58_34 ???????????????????????? ????????????????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
2556
V58_36 ??????????????? ??????????????????????????? การเปรียบเทียบแบบสอบวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเมตา คอกนิชันด้านความรู้ และเมตาคอกนิชันด้านความรู้กับประสบการณ์: ทฤษฎีการสรุป อ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2556
V58_37 ??????????? ????????????????????????????????? การพัฒนาเครื่องมือการวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_38 ??????????????? ??????????????? การประเมินนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้บริหารและครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง
2556
V58_39 ??????????????? ?????????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_40 ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของกลุ่มอาชีพทาไม้กวาดบ้าน: กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทาไม้กวาดบ้าน ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_42 ?????????????????? ????????????????? การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2556
V58_51 ??????????????? ??????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_56 ???????????????????????? ?????????????????? การดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
v59_10 ??????????????????????????? ????????????????????????????????? การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย โดยใช้รูปแบบฟาเซท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
v59_11 ???????????????????????????????? ?????????????????? การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2556
v59_13 ??????????????? ?????????????????????????? การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2556
v59_14 ????????????????? ????????????????????? การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2556
v59_112 ?????????????????? ???????????????????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2556
v59_130 ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2556
v59_144 ?????????????????? ???????????????????????? การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2556
v59_145 ????????????????????? ??????????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2556
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V1 ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
2555
V2 ?????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการทำงานของครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V3 ????????????????????? ???????????????????????????????? สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V4 ????????????????????? ??????????????? การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V5 ???????????????????????? ?????????????????? การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2555
V6 ?????????????????????????? ?????????????????????????? บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสeนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V7 ????????????? ??????????????????????????? สภาพการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V8 ?????????????????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V9 ????????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V10 ???????????????????????? ?????????????????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V11 ????????????????????? ???????????????????????? การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2555
V12 ????????????????????? ?????????????????? พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2555
V13 ??????????????? ?????????????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V15 ????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2555
V16 ????????????????????????????????? ??????????????????? (?????????????????????????????????) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวัด ของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V17 ??????????????????????????? ?????????????????????????????? คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V18 ???????????????????? ?????????????????? พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V19 ???????????????????? ?????????????????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V20 ????????????????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V21 ????????????????????????????? ???????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V23 ???????????????????????? ?????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V24 ????????????????????? ???????????? ความคาดหวังของครูต่อวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V25 ?????????????????? ?????????????????? ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V26 ???????????????????????? ??????????????????????????? แนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V27 ?????????????????? ???????????????????????? การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V28 ??????????????? ??????????????????????????????????????? กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2555
V29 ?????????????????? ??????????????? การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V30 ?????????????????? ?????????????????????????????????? การบริหารที่ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2555
V31 ??????????????? ????????????????????? การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V32 ?????????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมกับการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V33 ?????????????????? ????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V34 ??????????? ?????????????????????????? ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V35 ??????????????? ??????????????? การสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555
V58 ??????????????? ?????????????????????????? บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V58_3 ?????????????????? ?????????????????????????? การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา สาหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีอัตลักษณ์สถานศึกษา และมาตรการส่งเสริม
2555
V58_5 ???????????? ????????????????????????????????? การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_7 ??????????????? ???????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2555
V58_9 ????????????????? ???????????????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2555
V58_29 ??????????????? ??????????????????????? การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V58_30 ??????????????? ???????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2555
V58_35 ????????????????????? ????????????????????????????????? แนวทางการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในครอบครัว: ศึกษากรณีผู้ปกครองในเขตเทศบาล ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_41 ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_43 ???????????? ???????????????????????? ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยการนาเสนอผลงานในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
2555
V58_44 ??????????????????? ??????????????????????? การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_45 ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V58_46 ??????????????????????????????? ?????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_47 ????????????????????????????? ???????????????????? ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_48 ???????????????????????? ??????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_49 ???????????????????????????? ????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอำนาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V58_52 ??????????????????????????? ?????????????????????????????? พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_53 ???????????????????????? ????????????????????????????????? การบริหารงานกิจการนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_54 ???????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2555
V58_55 ?????????????????? ?????????????????????????????? การดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_57 ?????????????????? ?????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V58_58 ???????????? ??????????????????? การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
v59_65 ????????????????????????????? ??????????????????????? การประเมินโครงการการออกกำลังกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2555
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V14 ???????????????????????? ?????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2554
V22 ??????????????????????? ?????????????????? การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรดิน เขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2554
V58_50 ??????????????????????????? ???????????????? การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2554
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
Vp1 ???????????? ??????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผล การบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2553
Vp10 ????????????????? ??????????????? การใช้กระบวนการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
2553
Vp30 ????????????????????? ????????????????????????????? การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2553
V39 ??????????????? ????????????????????? อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาวิทยาคาร ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2553
V52 ???????????????????????????????????? ?????????????????? ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2553
V54 ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
2553
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
Vp18 ???????????????????? ???????????????????? สภาพการดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
Vp28 ?????????????????? ???????????????????? สภาพและปัญหาการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2552
V56 ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
V57 ????????????????????? ??????????????????????? การปฏิบัติหน้าที่และปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำต่อผู้ต้องขังตามกรอบการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลุ่ม 7
2552
V66 ??????????????? ?????????????????????????????????????????? การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
V48 ???????????? ????????????????????????? การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V36 ?????????????????? ???????????????????? การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2551
Vp16 ????????????????? ????????????????????????????????? คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
Vp19 ??????????????????????????????????? ???????????????????????? พฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
V61 ???????????????????????? ??????????????? การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
V64 ???????????????????????? ?????????????????????????????? การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2551
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V40 ??????????????????? ??????????????????????? การพัฒนารูปแบบการประเมินด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2550
V43 ???????????? ???????????????????????? การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
2550
Vp2 ?????????????????? ??????????????????????????? สภาพและปัญหาการดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp3 ????????????????????? ???????????? การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp9 ?????????????????? ???????????? คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp12 ??????????????? ????????????????????????????? การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สำหรับนักเรียน ช่วงช้ันที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
2550
Vp23 ?????????????????? ?????????????????? การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp25 ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp26 ?????????????????? ????????????????? การบริหารงานวชิาการด้านการปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2550
Vp29 ???????????????????????? ??????????????????????????? ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2550
V62 ???????????????????????????? ???????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2550
V65 ??????????????? ??????????????????????? การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนที่มีหลายหลัก โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2550
V50 ??????????????????????? ?????????????????????? กระบวนการบริหารของผู้บริหารและขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550

ประกาศ!!ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการศึกษาค้นคว้านอกเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2560

ฐานข้อมูลทดลองใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 60 เข้าทดลองใช้ได้ที่ http://portal.igpublish.com