ข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V59_154 กัญญา ทรัพย์พล คุณภาพการให้บริการของงานบริหารการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2559
V59_155 นางสาวชวนพิศ ผ่องศิริ การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2559
V59_156 นายนรา เพชรัตน์ คุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามทัศนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 3
2559
V59_157 นางสาวเบญจวรรณ ใจดี ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2559
V59_158 นายประยูร อนันต๊ะ การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2559
V59_159 นายพงษ์วินิส สุขเผือก การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2559
V59_160 นายพงษ์วิวัฒน์ พานแก้ว ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี
2559
V59_161 นางสาวพิมลรัชต์ กำเนิด การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2559
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
v59_37 กาญจนา ม่วงลัพธ์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_38 กิ่งกาญจน์ สาลี สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_39 ณัฐนิช ศรีลาคำ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_40 ทะวิด ผ่องกัล ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_41 ทิพวรรณ วงษาลาภ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนโสตศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2558
v59_42 ณิศศา ณภาส์ณัฐ สภาพแวดล้อมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2558
v59_43 พึ่งพร บุญสืบ การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_44 วรรณา หยวกจุ้ย ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_45 สมพงษ์ ชาวโพธิ์สระ การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_47 สารินีย์ จีนาภักดิ์ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา กรณีเฉพาะเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_48 สิทธิชัย พันนัทธี พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_49 สุธาสินี คัยนันทน์ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_50 อรัญ ร่วมสุข การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_51 วราศักดิ์ อินทสิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_52 วรรณี ภิรมย์คำ รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
2558
v59_53 กฤติยา กริ่มใจ การเปรียบเทียบความคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
2558
v59_54 นันทิตา วงศ์หวุน การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชในวงศ์ลั่นทมบางชนิด
2558
v59_55 ปุณณภา ศรีเที่ยงตรง การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2558
v59_56 พรทิพ กันภัย การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_58 ปรานอม แสงนิล การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่สกัดจากผลเต่าร้างเป็นตัวดูดกลืนแสง
2558
v59_59 กฤติยา กริ่มใจ การเปรียบเทียบความคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
2558
v59_60 เจนวิทย์ จงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
2558
v59_61 ฐิตินาถ สุขสำราญ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2558
v59_62 ศิริพร สุระสมบัติพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_63 ปฏิวัติ แก้วรัตนะ รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2558
v59_64 พยุง ใบแย้ม การพัฒนารูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
2558
v59_66 ชลิดา อนุพันธ์ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากมะสัง
2558
v59_67 เปรมวราพร พิณจิรวิทย์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล 1 โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นฐานโรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_68 โสภา แซ่ลี การประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Modelสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_69 อัศวิน พูลทวี การวิจัยและพัฒนาแบบวัดพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย ของกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนกีฬา
2558
v59_70 อุมาวรรณ แสงสนิท การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
2558
v59_71 กิติชัย ธนะทิพากร ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2558
v59_72 จุฑามาส เทวา บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_73 นิชานันท์ ตันสุริยา การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_74 วัชรีวรรณ อินทรสุวรรณ์ สภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2558
v59_75 สุธันยชนก ทรัพย์ย้อย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_76 อาพัชรี วงษ์อุปปา การบริหารความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_77 อาภรณ์ นรสิงห์ ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดและวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเอกรูป
2558
v59_78 ชาญศิษฏ์พงษ์ เถื่อนใย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณี บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_79 ชุติมา ใจคลาย การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี: การวิเคราะห์การอยู่รอด และการวิเคราะห์เส้นทาง
2558
v59_81 พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_82 มณฐิณี ประเสริฐลาภ การเปรียบเทียบค่าความเชื่อถือของแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทที่มีมาตราต่างกันระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2558
v59_83 ยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากสะค้านและสะค้านแดง
2558
v59_85 ลินจง บัวซ้อน ประสิทธิภาพของวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลแบบแบ่งกลุ่มความสามารถของผู้สอบและวิธีอันซายแมนเทล-แฮนส์เซล ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป
2558
v59_86 อุษา สงนุ้ย การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
2558
v59_87 Alipio S. Lerazan jr. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
2558
v59_88 กฤษณา ขันตา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2558
v59_89 จีรนันท์ หนูผาสุก สภาพการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_90 ฉันทนา บุญพุ่ม การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_91 ณัฐวุฒิ มีครองธรรม บทบาทของผู้บริหารต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_92 ทวี ชวดศรี ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_93 นงคราญ ศุกระมณี การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2558
v59_94 นันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_95 วรภพ ไพรวัลย์ พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_96 บุญหนุน ซาเสน การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_97 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_98 วิจิตราภรณ์ โตแก้ว การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_99 วิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2558
v59_100 ศิริพร สระทองหน แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_101 สรวิชญ์ สินสวาท การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการบริหารสถานศึกษาของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2558
v59_102 สันธินา คำจู ความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางที่เน้นอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_103 สุธีรา สู้ภัยพาล บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_104 สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2558
v59_105 สุภัทตรา เกษร ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_106 อนุศักดิ์ แร่มี ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_107 อำนาจ เสือเดชา การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_108 จิราภรณ์ ศรีเมืองคุณ การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_110 มานิต ตันเจริญ พฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน: ศึกษากรณีตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_111 สมพิศ ศิริโยธา การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
2558
v59_113 อนงค์ เบ้าชาลี การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2558
v59_114 จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_115 บังอร นารี บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมบรรยากาศองค์กรตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_116 วารี คลังศิริ การรับรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2558
v59_117 วิวรรธน์ วรรณศิริ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_118 ศศิตา เพลินจิต ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2558
v59_119 สุวจี หงษ์เวียงจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_120 อุไรวรรณ รักยิ้ม ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_121 ธัญญรัตน์ ศรีประเสริฐ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_122 ขวัญชัย ประดิษฐสิน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไวน์กระเจี๊ยบบ้านสะเน่พ่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
2558
v59_123 ดาราณี ระงับทุกข์ การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558
v59_124 บัวขาบ พนมชัยสว่าง การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ที่สร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน ลิเคอร์ และออสกูด
2558
v59_125 ปราณี โตยะบุตร การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2558
v59_126 วัชรียา ศรีวลีรัตน์ การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดของข้อสอบเรียงความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจำนวนข้อสอบและจำนวนผู้ตรวจต่างกัน
2558
v59_127 ศิริพรรณ นาคจุ้ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_129 สุพัตรา รักษ์วงษ์ การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงจากดินรอบรากข้าวไร่ที่ปลูกในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_131 สุภาศินีย์ ภูทัดดวง การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรำตง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_132 อภิญญา แก้วประเสริฐ การเปรียบเทียบค่าความน่าเชื่อถือของผลการวัดของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบของคำตอบต่างกัน : ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2558
v59_133 ปุณยานุช ใจงาม การประเมินความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
2558
v59_134 ประจักษ์พร เกียรติศิริ การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_135 สมรวย สังข์ทอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2558
v59_136 สุมิตร ถังทอง การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2558
v59_137 สุภิญ คุณสุวรรณ์ การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
2558
v59_138 ยุภา เกิดศิริ การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2558
v59_139 สุกัลยา เกตุแดง การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทฯ ( SAPAE) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558
v59_140 วิทยา ใจมา การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_142 นัชชา รอญยุทธ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
2558
v59_143 อุทัยรัตน์ รื่นจิตร การศึกษาการประเมินเชิงวินิจฉัยโดยการประยุกต์ใช้โมเดลลำดับขั้นของคุณลักษณะและการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
2558
v59_146 กรีรติกานต์ สุพรรณภูวงษ์ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_147 จันทร์ศิริ ชูวา สมรรถภาพการนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
2558
v59_148 รัตนกร พรมวังขวา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2558
v59_149 วจี สมทบ แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2558
v59_150 ศาสตราวุฒิ ชมชื่น ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี ในอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_151 สุรีย์พร ศรีสมบูรณ์ บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2558
v59_152 สุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2558
v59_153 จินตนา รวมชมรัตน์ รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2558
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
v59_1 YE YUAN การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2557
v59_2 ธนวรรณ รักอู่ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
2557
v59_3 พรรษา มูลประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
2557
v59_4 ภมรพล หงษ์เวียงจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2557
v59_5 ศิริบงกช เหรียญทอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_6 สมโภชน์ สุขชาวนา การประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2557
v59_7 สุปราณี อุทยานวรรธนะ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_8 พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า รูปแบบกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2557
v59_9 ชลธิชา แพ่งบรรเทา การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_12 สุจิตรา ศิริการุณย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิด BALANCED SCORECARD (BSC)
2557
v59_15 จินตนา ปานเปีย พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2557
v59_16 ธงชัย เจนโกศล คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_17 ปุณยนุช ยะสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2557
v59_18 ยุพิน กระต่ายทอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_19 รัศมี ตู้จินดา การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
2557
v59_20 วรนุช สุขแก่น คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_21 วัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_22 สุธี บูรณะแพทย์ สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_23 อโนทัย คำอาจ ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกับความผูกพันต่อองค์กรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_24 อรทัย ทวีระวงษ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_25 อุเทน ผาภุมมา บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_26 จิตรบรรจง เชียงทอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_27 ณัฐธยาน์ นำพา การวิเคราะห์ความอยู่รอด : การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557
v59_28 เอกอร จิตต์น่วม การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: ศึกษากรณี ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_29 รัฐศาสตร์ กีทีประกูล คุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_30 ธงชัย นนทสันต์ การบริหารงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2557
v59_31 ปภาณ โอนอ่อนปภากุล การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2557
v59_32 สุมาลี ท่าฉลาด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_33 วรัลดา หนูรุ่น การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
2557
v59_34 ปรีชา พึ่งเจียม พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_35 พิมพ์ประพร วงศ์สิริยานุสรณ์ พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2557
v59_36 วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
2557
v59_46 สาคร บุญส่ง ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_80 ธวัลรัตน์ สีหานาจ การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_84 ลลิดา ระงับพิษ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2557
v59_109 แพรวพิชฌาณ์ ไมตรีเวช การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขากรวด จ. กาญจนบุรี
2557
v59_128 สุพัตรา บุญเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
2557
v59_141 ปภิญญาภัชร์ ตรีชะวะนันท์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวินัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2557
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V58_2 ขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
2556
V58_1 มาลินี พลายละหาร การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2556
V58_4 ธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_6 ประภัศ สามทอง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2556
V58_8 ราชัญ สมทบ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบริหาร งานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_10 วรัญญา เมฆเคลื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_11 อภิชาติ เหมฬา การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2556
V58_12 LIU SILIN ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_13 ศราวุธ ประสพสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาจัดขยะมูลฝอย: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_14 เรณู เทพเทียมทัศน์ การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2556
V58_15 ธงชัย สอนเพีย การศึกษาปริมาณตะกั่ว สังกะสีและแคดเมียม ในผักสวนครัวและดินเพาะปลูก ในหมู่บ้านคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_16 รสวรรณ จงไมตรีพร ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_17 กัลยา ปัญญาไชย ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2556
V58_18 ดารัณ แพลอย ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2556
V58_19 ธนวรรณ แสวงศรี ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_20 สุนัน นิลพวง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_21 LU RUILIN ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_22 กรรณิกา ไผทฉันท์ การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_23 จีระนันท์ เชื้อดวงผุย ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2556
V58_24 ธนะวันธิ์ แพทย์ชีพภา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2556
V58_25 นพสร ยางจิตร การใช้อานาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_26 นริทธิ์ ไกรเทพ การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_27 ไพวรรณ นิมิตรเกาะ บทบาทผู้บริหารในการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
2556
V58_28 นายภานุ โจตระการ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_31 สาธิต รัตนสารี สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_32 สำราญ รักษาสัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_33 แสงเดือน จรบารุง สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
2556
V58_34 อัษฎาวุธ ประเสริฐผล ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
2556
V58_36 ราริน นันทพานิช การเปรียบเทียบแบบสอบวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเมตาคอกนิชันด้านความรู้ และเมตาคอกนิชันด้านความรู้กับประสบการณ์: ทฤษฎีการสรุป อ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
2556
V58_37 นฐมล สาดบางเคียน การพัฒนาเครื่องมือการวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_38 พิมพร ใจงาม การประเมินนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้บริหารและครูโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง
2556
V58_39 วรรณา แจ้งสว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
V58_40 วิภาพร จารุเรืองไพศาล ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของกลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้าน: กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้าน ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2556
V58_42 สรวุฒิ จงสกุล การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2556
V58_51 พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
V58_56 สุขวัฒน์ ศรีชาย การดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2556
v59_10 พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์ การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย โดยใช้รูปแบบฟาเซท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2556
v59_11 ศานันท์ฐินี ศิลาดี การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2556
v59_13 สุดใจ พละศักดิ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2556
v59_14 กฤตภาส ลัยวงศ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2556
v59_112 สารินี ฉันทปราโมทย์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2556
v59_130 สุภมาส เหมือนวงษ์ธรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2556
v59_144 พรพิมล มณีรัตน์ การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2556
v59_145 สำเนียง จันทร์ลอย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2556
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V1 เกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
2555
V2 โกเมศ โตอินทร์ ึความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวักกาญจนบุรี
2555
V3 จตุรงค์ พรพุทธรักษา สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V4 จันจิรา คุณฑี การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V5 จีระวรรณ พรศิริ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุธในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2555
V6 ชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V7 ณัฏฐา บุตรเผียน สภาพการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V8 ณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V9 ????????????????? ?????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V10 ???????????????????????? ?????????????????????????????? ภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V11 ????????????????????? ???????????????????????? การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2555
V12 ????????????????????? ?????????????????? พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2555
V13 ??????????????? ?????????????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V15 ????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2555
V16 ????????????????????????????????? ??????????????????? (?????????????????????????????????) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวัด ของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V17 ??????????????????????????? ?????????????????????????????? คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V18 ???????????????????? ?????????????????? พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2555
V19 ???????????????????? ?????????????????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V20 ????????????????????????????? ?????????????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V21 ????????????????????????????? ???????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V23 ???????????????????????? ?????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V24 ????????????????????? ???????????? ความคาดหวังของครูต่อวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V25 ?????????????????? ?????????????????? ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V26 ???????????????????????? ??????????????????????????? แนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V27 ?????????????????? ???????????????????????? การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V28 ??????????????? ??????????????????????????????????????? กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2555
V29 ?????????????????? ??????????????? การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V30 ?????????????????? ?????????????????????????????????? การบริหารที่ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2555
V31 ??????????????? ????????????????????? การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V32 ?????????????????? ???????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมกับการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V33 ?????????????????? ????????????????????????????? การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V34 ??????????? ?????????????????????????? ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V35 ??????????????? ??????????????? การสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555
V58 ??????????????? ?????????????????????????? บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2555
V58_3 ธนัชชา คำเกลี้ยง การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา สาหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีอัตลักษณ์สถานศึกษา และมาตรการส่งเสริม
2555
V58_5 มลภา อุไทยธุราทร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_7 วาสนา สืบกลัด การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดสาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2555
V58_9 อัญชลี สันห์ลักษณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2555
V58_29 อำนาจ คุ้มญาติ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V58_30 วาสนา สืบกลัด การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2555
V58_35 กนกพิชญ์ อินทร์ธิราช แนวทางการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในครอบครัว: ศึกษากรณีผู้ปกครองในเขตเทศบาล ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_41 ศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_43 อุษา นิยมธรรม ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยการนำเสนอผลงานในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
2555
V58_44 กนกวรรณ แช่มช้อย การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_45 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
V58_46 กิตติศักดิ์ ศรีทอง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_47 จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์ ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_48 ชัยรัตน์ ศรีรัตนพร ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_49 ปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอำนาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2555
V58_52 นายยงยุทธ หงษ์สุพรรณ พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2555
V58_53 วิภาวรรณ โชติสวัสดิ์ การบริหารงานกิจการนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี
2555
V58_54 สถาปนิก ศิริทรัพย์ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2555
V58_55 สมพงษ์ น้อยพันธุ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2555
V58_57 สุภาพร พ่วงผล ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2555
V58_58 เสวย เสนแก้ว การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2555
v59_65 เกษมสันติ์ บุญเมือง การประเมินโครงการการออกกำลังกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2555
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V14 ???????????????????????? ?????????????????????? บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2554
V22 ??????????????????????? ?????????????????? การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรดิน เขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2554
V58_50 พัชราภรณ์ โตแก้ว การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2554
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
Vp1 ???????????? ??????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผล การบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2553
Vp10 ????????????????? ??????????????? การใช้กระบวนการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
2553
Vp30 ????????????????????? ????????????????????????????? การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2553
V39 ??????????????? ????????????????????? อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาวิทยาคาร ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2553
V52 ???????????????????????????????????? ?????????????????? ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2553
V54 ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
2553
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
Vp18 ???????????????????? ???????????????????? สภาพการดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
Vp28 ?????????????????? ???????????????????? สภาพและปัญหาการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2552
V56 ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
V57 ????????????????????? ??????????????????????? การปฏิบัติหน้าที่และปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำต่อผู้ต้องขังตามกรอบการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลุ่ม 7
2552
V66 ??????????????? ?????????????????????????????????????????? การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
V48 ???????????? ????????????????????????? การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2552
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V36 ?????????????????? ???????????????????? การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2551
Vp16 ????????????????? ????????????????????????????????? คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
Vp19 ??????????????????????????????????? ???????????????????????? พฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
V61 ???????????????????????? ??????????????? การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2551
V64 ???????????????????????? ?????????????????????????????? การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2551
รหัส
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
V40 ณัฐติกา ขวกเขียว การพัฒนารูปแบบบการประเมินด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่าน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2550
V43 ???????????? ???????????????????????? การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
2550
Vp2 ?????????????????? ??????????????????????????? สภาพและปัญหาการดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp3 ????????????????????? ???????????? การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp9 ?????????????????? ???????????? คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp12 ??????????????? ????????????????????????????? การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สำหรับนักเรียน ช่วงช้ันที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
2550
Vp23 ?????????????????? ?????????????????? การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp25 ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถภาพการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550
Vp26 ?????????????????? ????????????????? การบริหารงานวชิาการด้านการปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2550
Vp29 ???????????????????????? ??????????????????????????? ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
2550
V62 ???????????????????????????? ???????????????????????? การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2550
V65 ??????????????? ??????????????????????? การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนที่มีหลายหลัก โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2550
V50 ??????????????????????? ?????????????????????? กระบวนการบริหารของผู้บริหารและขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
2550

ประกาศ!!ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการศึกษาค้นคว้านอกเวลา

Website visitor Web Hits